Home »

 
 

Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte i muzykoterapii

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest poznanie technik rozładowania złości, metod radzenia sobie z agresją
u dzieci, a także sposobów  wyciszenia i uspokojenia niechcianych emocji.

 Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • pozna wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci,
 • dowie się, dlaczego dzieci reagują wybuchami  złości i zachowaniami agresywnymi,
 • otrzyma gotowy pakiet pomysłów na radzenie sobie z agresją u dzieci,
 • dowie się, jak nauczyciel może zareagować w sytuacji trudnej (pomiędzy uległością
  a agresją),
 • otrzyma gotowy scenariusz pracy z emocją,
 • stworzy zarys programu walki z agresją (metodą projektu),
 • uczestnik otrzyma: zaświadczenie, materiały szkoleniowe: płyty z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw i pomysłów na radzenie sobie z dziecięcą agresją

 

Krótki program:

  1. Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w ujęciu psychodynamicznym.
  2. Czy postawa rodzicielska może być  źródłem napięć emocjonalnych u dzieci?
  3. Emocje dziecka i nauczyciela w sytuacji trudnej.
  4. Złoty środek pomiędzy uległością a agresją
  5. Konstruktywne wyrażanie trudnych emocji.
  6. Muzykoterapia i bajkoterapia jako formy łagodzenia emocji i odprężania ciała. Autorski scenariusz „O chochliku złośniku, który psuje humor dzieciakom”.
  7. Gry i zabawy na rozładowanie agresji i uświadamianie sobie swoich emocji (np. Złe spojrzenie, Plansza emocji, taniec relaksacyjny, masażyk).
  8. Tworzenie zarysów programu walki z agresją w szkole lub przedszkolu metodą projektu.

 

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

 Harmonogram kursu:

 • 8.30-10.45 –  Sesja I
 • 10.45-11.00  – Przerwa  na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00.-13.00   – Sesja II
 • 13.00-13.30   – Obiad (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.00   – Sesja III
 • 15.00-15.15   – Przerwa  na kawę, herbatę
 • 15.15-16.00    – Sesja IV
 • 16.00-16.30    – Panel dyskusyjny, rozdanie zaświadczeń i upominków, zakończenie kursu.

 

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
• Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za dana osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym  terminem płatności.

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.
Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:
– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

       KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Telefon/fax: 32/297-43-42
Telefon:32/255-12-12
e-mail: idn @idn.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia  oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z  terminem płatności.

 Kontakt:

Telefon/fax: 32/297-43-42

Telefon:32/255-12-12

e-mail: idn @idn.edu.pl