Home »

 
 

Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte i muzykoterapii

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest poznanie technik rozładowania złości, metod radzenia sobie z agresją u dzieci, a także sposobów  wyciszenia i uspokojenia niechcianych emocji.

 Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • pozna wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci,
 • dowie się, dlaczego dzieci reagują wybuchami  złości i zachowaniami agresywnymi,
 • otrzyma gotowy pakiet pomysłów na radzenie sobie z agresją u dzieci,
 • dowie się, jak nauczyciel może zareagować w sytuacji trudnej (pomiędzy uległością
  a agresją),
 • otrzyma gotowy scenariusz pracy z emocją,
 • stworzy zarys programu walki z agresją (metodą projektu),
 • uczestnik otrzyma: zaświadczenie, drogą elektroniczną materiały szkoleniowe z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw i pomysłów na radzenie sobie z dziecięcą agresją

Krótki program:

 1. Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w ujęciu psychodynamicznym.
 2. Czy postawa rodzicielska może być  źródłem napięć emocjonalnych u dzieci?
 3. Emocje dziecka i nauczyciela w sytuacji trudnej.
 4. Złoty środek pomiędzy uległością a agresją
 5. Konstruktywne wyrażanie trudnych emocji.
 6. Muzykoterapia i bajkoterapia jako formy łagodzenia emocji i odprężania ciała. Autorski scenariusz „O chochliku złośniku, który psuje humor dzieciakom”.
 7. Gry i zabawy na rozładowanie agresji i uświadamianie sobie swoich emocji (np. Złe spojrzenie, Plansza emocji, taniec relaksacyjny, masażyk).
 8. Tworzenie zarysów programu walki z agresją w szkole lub przedszkolu metodą projektu.

Termin: 2020 rok

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

Termin: 14.11.2020 (sobota)

 Koszt: 159,00

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
• Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za dana osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym  terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.
Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:
– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

    

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:


Telefon: 32/255-12-12; 500-012-898
e-mail: idn @idn.edu.pl

e-mail: idn @idn.edu.pl