Home »

 
 

ELEMENTY TERAPII RĘKI – DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI

 
 

O kursie:

Proponowany kurs to teoretyczne podstawy terapii ręki z dużą dawką praktycznych rozwiązań i ćwiczeń wykorzystywanych w sesjach terapeutycznych. Występujące u dziecka trudności związane z samoobsługą, posługiwaniem się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, czy też samym procesem pisania wymagają systematycznego ćwiczenia, które nie może być monotonnym i nudnym procesem. Ćwiczenia manualne oraz grafomotoryczne zabawy przedstawione w czasie kursu służą przygotowaniu dziecka do samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługowych, prawidłowego używania narzędzi szkolnych oraz wysiłku motorycznego.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi

Forma szkolenia:

online

Termin szkolenia:

poniedziałek 17.05.2021 r.  (16.30-20.30) 5 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia:

129,00 zł cena promocyjna obowiązująca przy zapisie do dnia 05.05.2021 r. cena szkolenia poza promocją 159,00 zł

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener TUS

Cel kursu:

zapoznanie się z elementami wybranych metod, a także istoty terapii ręki; poznanie sposobów podnoszenia sprawności grafomotorycznej; nabycie umiejętności przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju sprawności manualnej, prawidłowych nawyków ruchowych, przyjmowania prawidłowej pozycji ciała i prawidłowego trzymanie przyborów szkolnych przez dziecko;
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka – potrafi zastosować je w praktyce;
 • potrafi przygotować różne pomoce, w tym masy plastyczne umożliwiające przeprowadzanie ćwiczeń manualnych;
 • zna wybrane zabawy paluszkowe;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Podstawy rozwoju psychoruchowego dziecka.
 2. Zarys metod diagnozowania rozwoju ruchowego.
 3. Wzorcowa jednostka terapeutyczna terapii ręki.
 4. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – propozycje ćwiczeń i zabaw.
 5. Masy plastyczne – praktyczne wykorzystanie w terapii .

UWAGA!

W trakcie szkolenia potrzebne będą kartki z bloku, klej, nożyczki, kredki świecowe

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA -Instytut Doskonalenia Zawodowego,  ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.