Home »

 
 

ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 
 

Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele oraz osoby pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaburzenia SI)

Cele kursu

 • poznanie i zrozumienie wagi znaczenia prawidłowego funkcjonowania sensorycznego dla rozwoju i nauki dziecka
 • nabycie umiejętności dostrzegania symptomów świadczących o ewentualnych zaburzeniach sensorycznych wśród wychowanków
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętności i narzędzia pozwalające na nauczycielską diagnozę oraz prowadzenie zajęć z elementami zabaw i ćwiczeń sensorycznych
 • poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zaburzenia SI

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe
 • posiada wiedzę na temat symptomów zaburzeń zmysłów i umie w tym kierunku przeprowadzić nauczycielską diagnozę
 • zna metody i techniki wykorzystywane w dostarczaniu dzieciom zróżnicowanych bodźców zmysłowych
 • dysponuje zbiorem zabaw i ćwiczeń pobudzających zmysły dziecka oraz przykładowymi scenariuszami zajęć
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Program

Część I Symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego

 • narzędzia nauczycielskiej diagnozy
 • wzorcowy program stymulacji wielozmysłowej

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część II Wspomaganie i stymulacja zmysłów 

 • postępowanie profilaktyczne
 • propozycje zabaw i ćwiczeń – omówienie połączone z praktycznymi ćwiczeniami

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część IIIPomoce do zajęć

 • przykłady pomocy do samodzielnego wykonania – prezentacja i omówienie
 •  wykonanie wybranej pomocy

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

UWAGA!

Prosimy o przyniesienie kredek, nożyczek, kleju, bloku technicznego, opaski do zasłonięcia oczu

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi