Home »

 
 

DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – PRZYGOTOWANIE, DIAGNOZA, TERAPIA

 
 

O kursie

Proponowany kurs stara się odpowiedzieć na pytania związane z jedną z kluczowych umiejętności gwarantujących dziecku powodzenie w nauce. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się: Jak przygotować dziecko do nauki czytania? Jakimi narzędziami diagnozować występujące problemy? Które metody pracy wybrać w procesie terapeutycznym?

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli pracujących z dziećmi z trudnościami w czytaniu

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesu nabywania umiejętności czytania oraz sposobów pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem elementów wybranych metod nauki czytania; poznanie narzędzi diagnostycznych do badania trudności w czytaniu; poszerzenie swojego warsztatu pracy o zabawy i ćwiczenia kształtujące dojrzałość i rozwijające umiejętność czytania;

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • wie, które obszary rozwoju poznawczego mają wpływ na prawidłowy przebieg procesu nauki czytania;
 • potrafi pod tym kątem dobrać ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka;
 • zapoznany jest z elementami wybranych metod nauki czytania;
 • potrafi zauważyć u dziecka symptomy wskazujące na grupę ryzyka dysleksji;
 • posługuje się narzędziami diagnozującymi trudności w nauce czytania;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Przyczyny niepowodzeń w nauce czytania – dzieci z grupy ryzyka dysleksji.
 2. Narzędzia diagnostyczne stosowane w badaniu przyczyn trudności w czytaniu.
 3. Wybrane metody wykorzystywane w procesie nauki czytania – ćwiczenia praktyczne.
 4. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do czytania – ćwiczenia praktyczne.
 5. Zabawy i ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania – ćwiczenia praktyczne.
 6. Propozycje pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauki czytania – praktyczne wykonanie przykładowych p

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena:  149,00 zł

Termin:  JESIEŃ 2019

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.15 – zajęcia dydaktyczne
 • 15.15-15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Zalecamy wygodny strój oraz prosimy o przyniesienie kleju i  nożyczek.