Home »

 
 

DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – ZABAWY WSPOMAGAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE PRACĘ RĘKI

 
 

O kursie

Działania wspomagające prawidłowy rozwój małej motoryki, to nieodzowny element w pracy z przedszkolakiem, a także uczniem klas wczesnoszkolnych. Proponowany kurs to czas twórczej zabawy i praktycznego działania. Występujące u dziecka trudności związane z samoobsługą, posługiwaniem się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, a także problemy związane z procesem pisania wymagają systematycznego ćwiczenia. Grafomotoryczne zabawy przedstawione w czasie kursu służą przygotowaniu dziecka do samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługowych, prawidłowego używania narzędzi szkolnych oraz wysiłku motorycznego.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kursu:

zapoznanie się z elementami wybranych metod pracy w obszarze rozwoju manualnego dziecka; poznanie sposobów diagnozowania i podnoszenia sprawności grafomotorycznej; nabycie umiejętności przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju sprawności grafomotorycznej, diagnozowania problemów, przyjmowania prawidłowej pozycji ciała i prawidłowego trzymanie przyborów szkolnych przez dziecko;
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka – potrafi zastosować je w praktyce;
 • potrafi przygotować różne pomoce, w tym masy plastyczne umożliwiające przeprowadzanie ćwiczeń manualnych;
 • zna wybrane zabawy paluszkowe;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Etapy kształtowania się umiejętności grafomotorycznych.
 2. Zarys metod diagnozowania rozwoju ruchowego.
 3. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – ćwiczenia praktyczne.
 4. Zabawy manualne na materiale spożywczym.
 5. Masy plastyczne – praktyczne przygotowanie mas i wykonanie przykładowych prac.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena:  159,00 zł

Termin: 16.11.2019 (sobota)

O kursie

Działania wspomagające prawidłowy rozwój małej motoryki, to nieodzowny element w pracy z przedszkolakiem, a także uczniem klas wczesnoszkolnych. Proponowany kurs to czas twórczej zabawy i praktycznego działania. Występujące u dziecka trudności związane z samoobsługą, posługiwaniem się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, a także problemy związane z procesem pisania wymagają systematycznego ćwiczenia. Grafomotoryczne zabawy przedstawione w czasie kursu służą przygotowaniu dziecka do samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługowych, prawidłowego używania narzędzi szkolnych oraz wysiłku motorycznego.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kursu:

zapoznanie się z elementami wybranych metod pracy w obszarze rozwoju manualnego dziecka; poznanie sposobów diagnozowania i podnoszenia sprawności grafomotorycznej; nabycie umiejętności przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju sprawności grafomotorycznej, diagnozowania problemów, przyjmowania prawidłowej pozycji ciała i prawidłowego trzymanie przyborów szkolnych przez dziecko;
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka – potrafi zastosować je w praktyce;
 • potrafi przygotować różne pomoce, w tym masy plastyczne umożliwiające przeprowadzanie ćwiczeń manualnych;
 • zna wybrane zabawy paluszkowe;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Etapy kształtowania się umiejętności grafomotorycznych.
 2. Zarys metod diagnozowania rozwoju ruchowego.
 3. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – ćwiczenia praktyczne.
 4. Zabawy manualne na materiale spożywczym.
 5. Masy plastyczne – praktyczne przygotowanie mas i wykonanie przykładowych prac.

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.15 – zajęcia dydaktyczne
 • 15.15-15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Zalecamy wygodny strój oraz prosimy o przyniesienie kleju i  nożyczek.