Home »

 
 

DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEDSZKOLU

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, psychologów, pedagogów oraz logopedów zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Zajęcia mogą stać się także przydatne dla doradców zawodowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie metod prowadzenia preorientacji zawodowej w przedszkolu

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta– psycholog, logopeda, pedagog. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Krótki program:

1. Specyfika preorientacji zawodowej w przedszkolu
2. W jaki sposób wstępnie zapoznać dzieci z wybranymi zawodami oraz
pobudzić i rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia?
3. Cztery obszary preorientacji zawodowej:
a. poznanie siebie
b. świat zawodów i rynek pracy
c. rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
d. planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawodowych
4. Podstawy prawne doradztwa zawodowego

 

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin: wiosna 2020 (sobota)

Koszt: 179,00

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem realizacji. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.