Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas!

Home »

 
 

Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas!

 
 

Szkolenie skierowane jest do:  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także  rodziców, opiekunów prawnych, pracowników instytucji sprawujących nadzór i opiekę nad dziećmi
i młodzieżą, wychowawców kolonijnych  itp.

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy na temat występujących aktualnie na terenie Polski i województwa śląskiego substancji psychotropowych, środków odurzających i zastępczych środków psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy).

Prowadząca: mgr Grażyna Słomska

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  • zna podstawy prawne obowiązujące w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz kompetencje poszczególnych organów Państwa w tym zakresie,
  • zna podstawowe grupy narkotyków – środków odurzających i substancji psychoaktywnych
    z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29.07.2005r. oraz najpopularniejsze rodzaje środków zastępczych,
  • potrafi rozróżnić objawy i wpływ działania substancji zabronionych oraz środków zastępczych na organizm człowieka, a także będzie umiał udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku komplikacji zdrowotnych po ich zażyciu,
  • pozna trendy w zakresie konsumpcji i obrotu zabronionymi substancjami na terenie województwa śląskiego,
  • zna podstawowe konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne w zakresie konsumpcji oraz obrotu narkotykami i środkami zastępczymi,
  • potrafi zastosować procedury polecane w zakresie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, społecznymi, wychowawczymi itp. a organami wymiaru sprawiedliwości (Policja, prokuratura, sądy rodzinne itp.),
  • potrafi zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa na terenie placówki, w której przebywają dzieci i młodzież.

 

 SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA,
w formie warsztatów wyjazdowych

Kontakt:

Anna Wilczek

32/255-12-12; 32/297-43-42; 500-012-898