Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Diagnoza i terapia ucznia z Zespołem Aspergera

Home »

 
 

Diagnoza i terapia ucznia z Zespołem Aspergera

 
 
Szkolenie skierowane jest do:
-rodziców chcących nabyć wiedzę teoretyczną i poznać metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
-nauczycieli
-terapeutów
-pedagogów placówek, w których realizowane jest kształcenie specjalne
-psychologów
-pracowników specjalistycznych ośrodków
-terapeutów zajęciowych
-osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą
z zaburzeniami autymu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu ASPERGERA
Cel szkolenia:
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z diagnozą i etiologią Zespołu Aspergera, ze specyfiką funkcjonowania dzieci i osób dorosłych z Zespołem Aspergera oraz metodami terapii i edukacji osób z Zespołem Aspergera.
 Prowadzący:  Barbara Strzempa –  nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, diagnosta  i terapeuta dysleksji rozwojowej
 Korzyści:
Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
  • Zna terminologię fachową dotyczącą Zespołu Aspergera
  • Zna metody diagnozy
  • Rozumie etapy terapii dziecka/ucznia z Zespołem Aspergera
  • Stosuje kroki postępowania terapeutycznego
Uczestnik otrzyma:
  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe: karty diagnozy, zestawy ćwiczeń
 Program:
1.Kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD-10 oraz DSM – IV- TR.
2. Różnicowanie między autyzmem a innym nieprawidłowościami rozwoju u dzieci.
3. Częstość występowania zaburzeń autystycznych.
4. Zróżnicowanie populacji osób z autyzmem.
5. Diagnozowanie zaburzeń autystycznych – narzędzia diagnostyczne.
6. Przyczyny Zespołu Aspergera.
7. Charakterystyka funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera (rozwój społeczny, rozwój językowy i komunikacja pozawerbalna, sztywność w zachowaniu i zainteresowaniach, rozwój poznawczy – poziom inteligencji, profil zdolności intelektualnych, wysepkowe zdolności, problemy z oceną psychologiczną).
8. Teoria umysłu a autyzm.
9. Rozwój dziecka z Zespołem Aspergera (niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo, okres przedszkolny, wiek szkolny, adolescencja i dorosłość).
10. Prognozy rozwojowe.
11. Zachowania problemowe (zachowania agresywne, autoagresywne i stereotypowe).
12. Metody terapii i edukacji osób z Zespołem Aspergera.
13. Problemy rodzin wychowujących dzieci z Zespołęm Aspergera (stres u rodziców i radzenie sobie ze stresem, problemy rodzeństwa, pomoc rodzicom, rodzice jako terapeuci dziecka)
 Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)
Termin:  JESIEŃ 2018
Koszt:  149,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:
  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
    • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*
*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.
 W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.
Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:
– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi
Harmonogram  kursu: 
8.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne
11.00-11.15- przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
11.15-13.00 – zajęcia dydaktyczne
13.00- 13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
13.30-15.30- zajęcia dydaktyczne
15.30 –  podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny, wręczenie zaświadczeń i upominków