Home »

 
 

Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju

Cel szkolenia:

Poznanie metod diagnozy afazji, zapoznanie się z terminologią fachową, a także z formami oddziaływań terapeutycznych

 Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

 Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zna terminologię fachową dotyczącą afazji
 • Rozpoznaje afazję, wie jakie są jej przyczyny
 • Zna metody diagnozy
 • Rozumie etapy terapii afazji
 • Stosuje kroki postępowania terapeutycznego

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe: karty diagnozy, zestawy ćwiczeń

Krótki program:

 1. Wprowadzenie do afazjologii. Problematyka zjawisk afatycznych.
 2. Prawdy i mity o afazji
 3. Jak diagnozować? Diagnoza różnicowa.
 4. Charakterystyka afazji wieku dziecięcego. Studium przypadku.
 5. Istota terapii
 6. Metody terapii
 7. Dziecko z afazją w systemie edukacji

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin V edycji:  22.02.2020 ( sobota) – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koszt: 179,00

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 Harmonogram  kursu:

 •     8.30- 10.30 – Od koncepcji teoretycznych do studium przypadku. Afazja w rozważaniach teoretycznych i praktycznych.
 • 10.30-10.45 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 10.45.-13.00 – Diagnoza afazji . Problemy w diagnozie afazji. Kompetencje diagnosty. Ćwiczenia.  Metody terapii. Zajęcia praktyczne. Część I.
 • 13.00-13.30 –obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-14.30 –Metody terapii. Zajęcia praktyczne. Część II.
 • 14.30- 15.30 Dziecko z afazją w systemie edukacji.
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń