Home »

 
 

Diagnoza i terapia dziecka słabo widzącego i niewidomego

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas szkoły podstawowej, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz osób pracujących z dziećmi. Do udziału w kursie zapraszamy również rodziców i opiekunów, pragnących pomóc swoim dzieciom właściwie przygotować się do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie ważnych ćwiczeń technikami bezwzrokowymi. Poznanie elementów brajla, poruszania się z białą laską oraz ćwiczenia z zakresu czynności dnia codziennego.

Wykładowca:  mgr Agnieszka Galiszewska (nauczyciel –tyflopedagog)

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna metody postępowania z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, poglądowość
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową ukierunkowane na terapię widzenia 
 • dowie się jakie działania należy podjąć w kontakcie z rodziną we wczesnym wspomaganiu
 • pozna podstawy Braille’a.
 • pozna zasady warunkujące  skuteczne postępowanie terapeutyczne
 • przećwiczy elementy czynności dnia codziennego
 • pozna i przećwiczy podstawy poruszania sie z białą laską
 • pozna arkusze diagnostyczne

Krótki program:

1. Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu i wychowaniu: poglądowość w nauczaniu dzieci niewidomych i słabo widzących

2. Podstawowe mechanizmy funkcjonowania procesów wychowawczych w grupie dziecięcej w odniesieniu do poszczególnych faz wieku rozwojowego

3. Praktyczna nauka czynności życia codziennego.

4. Rozwijanie samodzielności i umiejętności z zakresu czynności i życia codziennego.

5. Edukacja wczesnoszkolna dzieci niewidomych i niedowidzących w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych; ćwiczenia kompensacyjne,  usprawniające orientacyjnie, przygotowujące do pisania i czytania dotykowego systemem Braille’a.

6. Relacje w grupie rówieśniczej z dzieckiem z dysfunkcja wzroku.

7. Podstawy metodyki poruszania się z białą laską.

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 21.11.2020 (sobota)

Koszt: 159,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne