Home »

 
 

Budowanie strategii postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze – poziom podstawowy

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, średnich szkolnych,  terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

 Wykładowca: Izabela Zamirska-Rąpała – psychoterapueta dzieci i młodzieży                                                                                                            

Cel szkolenia:
Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania terapeutycznego z dziećmi stwarzającymi szeroko rozumiane trudności wychowawcze- szczególnie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i in.

Korzyści dla uczestników:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z tzw „Modelem opartym o system zasad”,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze terapeutycznym, zasad budowania otoczenia terapeutycznego dla dziecka, treningu dla różnych grup wiekowych
 • poznanie metod pracy opartych na modelowaniu, wzmocnieniu i ignorowaniu, pracy z pochwalą i nagroda, poznanie rodzajów nagród oraz zasad budowania pochwały terapeutycznej,
 • poznanie zasad wydawania poleceń dziecku, poznanie metod organizowania przestrzeni życiowej oraz budowania planu pracy z tzw. trudnym zachowaniem

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna podstawowe techniki pracy z dzieckiem trudnym
 • umie zastosować adekwatne strategie oddziaływań korygujących
 • prowadzi samodzielnie proces oddziaływań korygujących
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD
 • stosuje techniki oparte na wzmacnianiu, modelowaniu oparte o system zasad i nagród.

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Krótki program:

1. Omówienie podstawowych zasad pracy w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze

2. Zapoznanie z technikami związanymi z zaburzeniami zachowania

– sekwencja zachowań ABC

– praca „na poprzeczce”

– planowanie celu pracy terapeutycznej

– sześć etapów wydawania poleceń

– konstruowanie pochwały terapeutycznej

– system zasad oparty na konsekwencjach i pochwałach

– system żetonowy i in.

3. Praca warsztatowa, ćwiczenie technik na przykładzie wybranych trudnych zachowań, superwizja własnej pracy z wychowankami

4. Krótkie wprowadzenie do technik związanych z regulacją emocji.

5. Podsumowanie szkolenia, wprowadzenie do technik pracy z nastolatkiem z zaburzeniami zachowania ( kurs rozszerzony)

Forma prowadzenia zajęć;

Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.


Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)

Termin:  wiosna 2021

Koszt: 400,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne