Home »

 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

 


Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Studia przygotowują do pracy w bibliotekach szkolnych oraz miejskich.

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Czas trwania:

2 semestry-  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 2 990,00 zł do 3 500,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*: 

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.

W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów bibliotecznych
 • Automatyzacja bibliotek i komputerowe systemy biblioteczne
 • Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej
 • Edytorstwo i zagadnienia wydawnicze
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną
 • Podstwy biblioterapii
 • Wstęp do bibliologii, bibliotekarstwa i informacji naukowej
 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji

Opinie absolwentów tego kierunku w 2017 r.:

„Organizacja zjazdów raz w miesiącu nie obciążały zbyt moje życia”

„Świetna obsługa w sekretariacie, szybkie załatwianie spraw słuchaczy. Nabycie nowych znajomości w grupie- bezcenne!”

„Ogromna wiedza merytoryczna wykładowców przekazywana w odpowiedni sposób.”

„Bardzo życzliwa i kompetentna kadra, potrafiąca przekazać wiedzę i współpracująca ze słuchaczami.”

„Świetna organizacja i przychylność dla studentów. Dużym plusem była możliwość rozłożenia płatności na raty.”

„Kompetentni wykładowcy, którzy potrafią zainteresować swoim przedmiotem i w przystępny sposób przekazać wiedzę oraz zastosować ją w praktyce.”

„Rozsądnie rozplanowane zjazdy, przychylne osoby w administracji oraz wykładowcy.”

 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl