Home »

 
 

ARTETERAPIA Z TERAPIĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

 
 

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:

* Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

*Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

*Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)

*Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne prowadzenia arteterapii oraz innych terapii dla dzieci i młodzieży w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej, rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i niedowidzących, z wadą słuchu, a także zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy metodą arteterapii z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, a także świetlicach prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje.  Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem, z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD. Program studium obejmuje metody diagnozy i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Szczególny nacisk kładzie się na rozumienie procesu terapeutycznego, umiejętności psychoterapeutyczne, poznanie metod pracy z klientami agresywnymi, a także z zaburzeniami emocji i zachowania. W toku studiów omówione zostaną istotne zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii i psychoterapii. Uczestnicy nabędą umiejętność nawiązania relacji terapeutycznej, pracy z oporem, terapii rodzin, prowadzenia interwencji kryzysowych, a także diagnozy                   i terapii uzależnień. Wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do pracy z klientem            z zaburzeniami lękowymi, odżywiania oraz depresyjnymi.

Absolwenci kierunku uzyskają kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Poznają metody diagnoz,  terapii w różnych podejściach, a także psychoedukacji i psychokorekcji.

ADRESACI

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Skierowane do pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli.

ATUTY STUDIÓW:

– praktyczny charakter studiów

– zajęcia z praktykami z wieloletnim stażem terapeutycznym i psychoterapeutycznym

– innowacyjne metody pracy

– nowatorskie formy terapii

Termin rozpoczęcia:

Najbliższe zajęcia dydaktyczne 22.09.2022 – dopisz się do grupy

Czas trwania:

3 semestry 100% on-line

Koszt studiów:

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi 2800,00 zł Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*: 

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Warunki przyjęcia na studia

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.

W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • oświadczenie pedagogiczne
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne. Osoby, które nie będą mogły być obecne na spotkaniu organizacyjnym lub zapiszą się po jego dacie (tj.31.03.2022) proszone są o dostarczenie dokumentów  lub nadanie ich listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia spotkania organizacyjnego lub od dnia wysłania zgłoszenia on-line na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi:

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice

Zajęcia odbywają się 100% ON-LINE

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

Trening interpersonalny
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży  
Psychopatologia rodziny. Podstawy terapii rodzin.  
Psychologia rozwojowa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Metody terapii dzieci i młodzieży
Arteterapia rozwojowa
Arteterapia kliniczna
Arteterapia medyczna
Arteterapia wizualna  
Filmoterapia i fotografoterapia
Biblioterapia
Muzykoterapia
Choreoterapia
Teatroterapia
Terapia zaburzeń zachowania
Terapia zaburzeń emocjonalnych  

K

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zgłoszenie.png

CEL: Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne związane z terapią dzieci i młodzieży. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem,
z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD.
Program szkolenia obejmuje metody diagnozy i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Szczególny nacisk kładzie się na rozumienie procesu terapeutycznego, umiejętności psychoterapeutyczne, poznanie metod pracy z klientami agresywnymi,
a także z zaburzeniami emocji i zachowania. W toku spotkań omówione zostaną istotne zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii i psychoterapii. Uczestnicy nabędą umiejętność nawiązania relacji terapeutycznej, pracy z oporem, terapii rodzin, prowadzenia interwencji kryzysowych, a także diagnozy i terapii uzależnień. Wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do pracy z klientem z zaburzeniami lękowymi, odżywiania oraz depresyjnymi.

Uczestnicy poznają metody diagnozy,  terapii w różnych podejściach, a także psychoedukacji
i psychokorekcji.

Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

ATUTY:

– kompleksowe szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży

– praktyczny charakter zajęć

– innowacyjne metody pracy

– nowatorskie formy terapii

PROGRAM:

 1. Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży
 2. Psychopatologia rodziny. Podstawy terapii rodzin
 3. Socjoterapia i Arteterapia
 4. Dialog terapeutyczny
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Terapia zaburzeń zachowania
 7. Terapia zaburzeń emocjonalnych
 8. Terapia zachowań agresywnych
 9. Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży
 10. Trening kompetencji terapeutycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Czas trwania: 60 godzin (7 dni)

Termin: 3-5.07.2019 i 8-11. 07.2019  – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koszt: 999,00 – cena promocyjna, przy zapisie i wpłacie zaliczki (250,00 zł) w terminie do 30 MAJA br. MOŻLIWOŚĆ SPŁATY W RATACH. 

Po 10 maja br. koszt szkolenia będzie wynosił 1199,00 zł.

 

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

 Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi