Home »

 
 

ARTETERAPIA W EDUKACJI. KURS PODSTAWOWY.

 
 

Arteterapia jest formą terapii, której podstawowym narzędziem jest sztuka. Działalność arteterapeutyczna jest dziedziną praktyki terapeutycznej z pogranicza psychologii, medycyny, pedagogiki oraz sztuki.
Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (AATA) charakteryzuje arteterapię jako terapeutyczne wykorzystanie sztuki w relacji, jaka zachodzi między terapeutą a klientem przez ludzi, którzy doświadczyli choroby, traumy lub zmiany w życiu, a także przez ludzi, którzy dążą do osobistego rozwoju.

 Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

Udział w kursie pozwoli na:
• rozwój osobisty
• poznanie nowych metod pracy z uczniem

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:
• przygotowani do pracy indywidualnej i grupowej z klientem
• znali metody diagnozy stosowane w arteterapii
• potrafili zastosować różne metody arteterapii w pracy z uczniem
• przygotowani do wykorzystania arteterapii w rewalidacji indywidualnej, zajęciach                            z uczniem zdolnym, zajęciach z dzieckiem z ADHD, dziećmi z dysfunkcjami emocjonalnymi i zachowania, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami
• znali zasady prowadzenia sesji arteterapeutycznej

Metody szkoleniowe:
• warsztatowe
• wykłady
• dyskusje

Program zajęć:

Zjazd 1 (10 h)

Trening interpersonalny (3h).
1. Koncepcje teoretyczne. Cel grupy, kontrakt, role grupowe, fazy rozwoju grupy.
2. Samoświadomość- mocne i słabe strony
3. Umiejętności i zasoby komunikacyjne
4. Wyrażanie emocji, myśli, zachowań
Teoretyczne koncepcje arteterapii (2h)
1. Definicje, funkcje i formy arteterapii
2. Arteterapia Skoncentrowana na Osobie
Trening kreatywności (3h)
1. Trening jako metoda rozwojowa
2. Metody rozwijania kreatywności
3. Etapy treningu
4. Kreatywność w pracy z problemem
Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych (2h)
1. Komunikacja werbalna
2. Komunikacja niewerbalna
3. Relacja klient- terapeuta
4. Umiejętności terapeutyczne w pracy arteterapeutycznej

Zjazd 2 (10 h)
Diagnoza w arteterapii (2h).
1. Funkcje diagnozy w arteterapii
2. Metody diagnostyczne
3. Narzędzia diagnostyczne
Fotografia w terapii (2h)
1. Zasady fotografoterapii
2. Wątki autobiograficzne
3. Reminiscencje
Choreoterapia (2h)
1. Ruch kreatywny
2. Techniki wyobrażeniowe
3. Improwizacje taneczne
Filmoterapia. Biblioterapia (2h)
1. Metody filmoterapii
2. „Biblioteka filmoterapeuty”
3. Zasady biblioterapii
4. Książki stosowane w biblioterapii
Bajkoterapia (2h)
1. Zasady konstruowania bajek terapeutycznych
2. Mechanizmy oddziaływania bajki terapeutycznej na dziecko

Zjazd 3 (10 h)
Sztuki wizualne (5h).
1. Wzrok, dotyk, słuch, smak i węch i ich miejsce w odbiorze sztuk wizualnych
2. Emocje malowane
3. Maski
4. Drzewo mojego „ja”. „Ja realne, ja idealne”
5. Mandale
Muzykoterapia (3h)
1. Muzykoterapia bierna
2. Muzykoterapia czynna
Arteterapia w edukacji (2h)
1. Metodyka prowadzenia zajęć
2. Zasady doboru uczestników

Czas trwania: 30 h

Termin szkolenia:  1.12.2018, 19.01.2019, 26.01.2019 (szkolenie trzydniowe) – brak wolnych miejsc!!!

Koszt szkolenia: 599,00 zł

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2 -sala  żółta godz. 8.00

Koszt szkolenia obejmuje zaświadczenie, materiały  w wersji elektronicznej, serwis kawowy i obiadowy.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki w kwocie 150,00 zł
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę
    **Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.
    Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi