Home »

 

Tyflopedagogika po kursie kwalifikacyjnym

 

tyflo

Studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Skierowane są do nauczycieli i wychowawców pracujących lub chcących pracować w szkołach i placówkach dla dzieci i osób niewidomych i niedowidzących.

Cel studiów

Celem studiów będzie uzupełnienie umiejętności psychoedukacyjnych do pracy z dziećmi z defektami wzroku oraz wiedzy związanej z procesem kształcenia dzieci niewidzących i niedowidzących oraz trudnościami w przystosowaniu się do warunków szkolnych.

Termin* rozpoczęcia i zakończenia:

Kwiecień 2017 r. – Grudzień 2017 r.

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Koszt studiów:

L.p. Kierunek studiów podyplomowych CENA OBOWIĄZUJĄCA DLA POZOSTAŁYCH OSÓB ZAPISANYCH W TERMINIE DO SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO (naszym absolwentom przysługuje 5 % rabatu) CENA OBOWIĄZUJĄCA PRZY ZAPISIE PO SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM
1 BIBLIOTEKOZNAWSTWO 1250 1550
2 DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 1250 1550
3 OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1250 1550
4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 1250 1550
5 SURDOPEDAGOGIKA 1250 1550
6 TYFLOPEDAGOGIKA 1250 1550
7 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 1250 1550

Uwaga! Opłata gwarancyjna 200,00 zł nie jest zwracana w przypadku, gdy kierunek zostanie uruchomiony, a słuchacz zrezygnuje ze studiów.W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest opłata wliczoną w całkowity koszt studiów.

Pozostała kwota jest płatna w 3 lub 4 ratach.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (zaświadczenia, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z wybranej specjalności studiów
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Aby zapisać się na studia, należy złożyć następujący komplet dokumentów:

 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.
 • Kserokopię świadectwa kursu kwalifikacyjnego

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Pstrowskiego 3a 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi z wadą wzroku
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku z elementami okulistyki i optometrii
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących – w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących – w wieku szkolnym
 • Nauka alfabetu Braille’a
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji dzieci słabo widzących i niewidomych
 • Studia kończą się egzaminem końcowym.

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów:

„Bardzo przyjazne terminy zjazdów dla słuchacza pracującego w szkole”

„Ciekawie prowadzone zajęcia, duża wiedza wykładowców”

„Studia dały mi rozszerzenie i pogłębienie umiejętności, które są mi potrzebne do pracy”

absolwenci studiów w 2015 r.

„Szybki przebieg studiów „
„Dobra organizacja, życzliwa atmosfera, przygotowanie merytoryczne wykładowców „

absolwenci studiów w 2013 r.

„Bardzo dobrze przygotowani merytorycznie wykładowcy, życzliwi, punktualni „
„Miła atmosfera na zajęciach „
„Systematyczność, perfekcyjne przekazywanie materiału, punktualność, miła atmosfera na zajęciach „
„Wysoki poziom reprezentowanej wiedzy przez wykładowców „
„Doskonale przygotowani wykładowcy, profesjonalna placówka, wyrozumiali wykładowcy, można wiele się nauczyć i poszerzyć swoją wiedzę „
„Postawa prowadzących zajęcia sprzyjała realizacji celów „
” Korzystna cena i forma płatności, dogodność w płaceniu rat”
„Przyjemna obsługa w sekretariacie, szybkie załatwianie spraw słuchaczy „

 

„Bardzo wyrozumiali i ludzcy Wykładowcy”

Słuchaczka w latach 2008/2009

„Korzystnym było zrozumienie ze strony Dyrekcji trudnych problemów. Bardzo indywidualne traktowanie studenta. Przyjemna atmosfera”

Słuchaczka w latach 2008/2009

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski